۷ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

ÏÑÈÇÑå ãä

آسمان مهدوی

صبرم از کاسه دگر لبریز است
اگر این جمعه نیاید چه کنم!؟
آنقدر من خجل از کار خودم
اگر این جمعه بیاید چه کنم!؟