بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۷ :: آسمان مهدوی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

درباره من

آسمان مهدوی

صبرم از کاسه دگر لبریز است
اگر این جمعه نیاید چه کنم!؟
آنقدر من خجل از کار خودم
اگر این جمعه بیاید چه کنم!؟